การศึกษาเปิดเผยให้มองเห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีผลกระทบ